MERTKENT TARİHÇESİ

Kooperatif 9 Ağustos 1977 tarihinde 148816/96367 sicil numarası ile, kurucu üyeler Alaeddin Bilgi, Ihsan Onur ve Ayhan Dinç tarafından “TRT – B Sahil Konut Yapı Kooperatifi” adıyla kuruldu. 26.08.1977 tarihinde yapılan toplantıda asil yönetim kurulu üyeliklerine Alaedddin Bilgi, Ihsan Onur, Ayhan Dinç ve yedek üyeliklere de Nükhet Anadol, Lami Sezar, Reyman Somer seçilmiştir.

Yönetim kurulunca, Yalova-Çınarcık sahillerinde, olmazsa Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz sahillerinde uygun arsa veya arazi arayıp bulunmasına karar verilmiştir.

15.09.1977 günlü toplantı ile, üyelerin def'aten 4000 TL veya 1000 TL aylık taksitler halinde ödemeler yapmasına karar alınmıştır. Arsa temini hususunda mimar İrfan Ertem'in danışmanlığına oybirliği ile yönetim kurulunca karar verilmiştir. 15 Aralık 1977 tarihinde de ilk araştırmaların sonucu olarak oybirliği ile Karadeniz sahilinde arazi seçimine karar verilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonrasında 3 Mart 1978 günlü toplantı ile, Kırklareli ili, Demirköy ilçesi İğneada'da Mert Gölünde bugünkü arazinin satın alınmasından önce, jeolojik durum, su kaynakları ve önlemler açısından “İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Su Bölümü'nde Araştırma Yaptırılması” kararı alınmıştır.

9 Aralık 1978 tarihli toplantıda Igneadada, Demirköy 1 ada, 1 parsel no'lu 2368 dönümlük Rafi Dog ve ailesine ait arsanın pazarlık ile 40 000 000.- TL bedelle alınmasına, arsanın alim ve altyapı için üye sayısının 1600 kişiye çıkarılmasına, taksitler halinde her üyenin 46 000 TL ödemesine karar alınmıştır.

Arsa satın alınmış ve 15 Ağustos 1979 tarihinde Arazinin Halihazır Haritası hazırlatılmıştır.

30 Nisan 1980 tarihinde alınan karar ile, MASU Mühendislik kurulusu tarafından arazide jeolojik etüt, zemin etüt ve yeraltı suyu sondajı yapılmıştır.

18 Ağustos 1980 günlü yönetim kurulu toplantısında, MASU tarafından çevre düzenlemesi ve sazlıkların ıslahı çalışmalarının yapılması, ERTUNGA Mimarlık Bürosu'nun da kontrol olarak yetkili kılınması kararı alınmıştır.

9 Nisan 1981 tarihli TRT-B 3. genel kurul kararı uyarınca, Canadian International Development CID” firması ile görüşme yapılmış, bu firmanın yetkilisi Mr. Antoine Y. Gabriel'e 180 milyon USD lik finans kaynağını ülkemize getirmesi için yetki verilmesine karar verilmiştir.

25 Ağustos 1981 günlü toplantıda, imar planının Anakaradan onayı için İmar Iskan Bakanlığından görüş alınmasına karar verilmiştir.

21 Eylül 1981 günlü yönetim kurulu toplantısında, imar planına altlık teşkil edecek olan Kıyı Kenar Çizgisinin tespiti için girişimlerde bulunulması ve resmi müracaatın yapılması kararı alınmıştır.

Girişimler sonucu İmar Iskan Bakanlığı mevzi imar planı için olumsuz görüş bildirdiğinden, çözümler aranmasına karar verilmiştir.

“Cup Mediterani” adli Kanada firması yetkilisi ile kooperatif arazisinde “Doğakent Projesi” için görüşmeler yapılmıştır.

Yapılan girişimler sonucu Ağustos 1985 tarihinde Genel Kurmaydan imar planı için olumlu görüş geldiğinden, imar planının kıyı kenar çizgisi geçirilmiş halde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına verilmesi kararı alınmıştır.

21 Mayıs 1986 Pazar günü yapılan genel kurulda seçim ile yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine aşağıdaki kişiler seçilmiştir.

ASIL YÖNETIM K. ÜYELERI

YEDEK ÜYELER

Nurettin Sözen

Önder Öztunalı

Aydın Velioğlu

Eren Güvener

Hüseyin Fahri

Olay Tan

Acar Şölen

 

ASIL DENETIM K. ÜYELERI

Servet Okumuş

Alaeddin Bahçekapılı

Erol Akti

Metin Dizer

Ergün Kesen

Adnan Oral

 

 

 

 

YEDEK DENETIM K. ÜYELERI

Erol Bilir

Serpil Kızıldemir

 

 

Yeni seçilen yönetim kurulu 15.08.1988 günlü toplantıda, arazinin göl kenarına bir set yapılması, kavak ve okaliptüs türü ağaçlar ile ağaçlandırma yapılması, İzmit Kavakçılık Enstitüsü uzmanlarınca arazide çalışmalar yaptırılması kararını almıştır.

27 Kasım 1986 günlü karar ile yönetim kurulu üyesi Aydın Velioğlu kooperatif müdürlüğüne atanmıştır.

Görevli gelen resmi heyetçe yapılan tespit sonucu, arazi kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığından, yönetim kurulunca çözüm aranması kararı verilmiştir.

30 Nisan 1988 tarihinde, Nurettin Sözen'in kişisel mazeretlerle görevden ayrılması sonucu, yerine yönetim kurulu başkanlığına Önder Öztunalı seçilmiştir.

12 Mayıs 1988 günü yapılan yönetim kurulu toplantısında, arazinin ıslahı, göl taşkın şeddesinin inşaatı, mevzi imar planı yaptırılması için üyelerden 5 ay süre ile aylık 50 000 TL, toplam 250 000 TL toplanmasına karar verilmiştir.

10 Haziran 1988 de, kooperatifin Hukukçular Sitesindeki bürosu için tahliye kararı çıktığından, Cağaloğlundaki Gazeteciler Cemiyeti binasındaki bugünkü yerine taşınmıştır.

Kooperatif arazisine doğrudan ve kolay ulaşım sağlayabilmek amacı ile yapılan müracaat sonucu 4.8.1988 tarihinde, Orman idaresinden 49 yıllığına kiralanarak orman içerisinde araziye 2200 metre yol açılması izni alınmıştır.

Yol ve set inşaatı için teklif veren 5 firmadan en uygun teklifi veren firmaya 4 Ağustos 1988 tarihinde ihale edilerek is başlatılmıştır.

10 Ocak 1989 tarihinde yasa uyarınca kooperatifin adi değiştirilerek “Mertken Konut Yapı Kooperatifi” adıyla faaliyetini sürdürmüştür.

Kooperatifin ihtilaflı arazisinin tapulanması için Av. Aykut Ünsal'ın çalışmaları sonucu 24.11.1989 tarihinde, Demirköy Tapulama Müdürlüğünce hazırlanan, arazinin tapusu teslim alınmıştır.

Önder Öztunalının Almanya'da sürekli görevi sebebiyle, Aydın Velioğlu ve Acar Şölen'in de istifaları dolayısıyla boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yedek üyeler çağrıldığında görev almadıklarından, Tüzüğün 47. maddesi ve T.T.Kanununun 315. maddesi ile M. Emin Savcı, Veyse Baykal ve Naci Yılmaz seçilmişlerdir.

16 Ocak 1990 tarihinde, mali yükümlülüklerini ihtarlara rağmen yerine getirmeyen 125 üyenin ihraç edilmesine karar verilmiştir.

14 Mayıs 1990 tarihli genel kurulda yeni yönetim kurulu seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeliklerine;  

Oktay Kurtböke, Aykut Unsal, Perihan Canel, Erdoğan Erentöz, Türkan Sedefotlu, Necati Doğru, Özdemir Gürsoy, Kemal Alemdaroğlu, İsmail Soykan

seçilmişlerdir.

11.12.1990 tarihinde Demirköy Adliye Hukuk Mahkemesine, arazinin vasfının değiştirilmesi için kooperatifin müracaatı olumlu sonuçlandığından, arazinin yeni vasfı ile tapulanması için girişim yapılmıştır. Arazinin vasfı değiştiğinden, kıyı kenar çizgisinin yeniden tespiti için Kırklareli valiliği'ne başvuru yapılmıştır.

Yönetim kurulundan bir üyenin vefatı üzerine Kazım Kolcuoğlu yönetim kurulu üyeliğine dahil olmuştur.

İmar planı uyarınca esen tepe Mimarlık Bürosu'na hazırlattırılmış olan 1/1000 ölçekli Halihazır Harita ile 1/1000 ölçekli Mimari Proje, İğneada Belediyesinde tasdik görmüştür. İğneada Belediye Başkanlığının 04.10.1991 tarih ve 991/257 şayili yazısı ile arsamıza imar izni verilmiş ve kısıtlılık hali 1991 mali yılından itibaren kaldırılmıştır.

11 Temmuz 1993 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kooperatifin arazisi “1. Derece SIT Alanı” ilan edilmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulu SIT kararına karsı dava açılması kararını almıştır.

Geçen süre içerisinde SIT kararına karsı sonuç alınamadığından, 30 Mart 1993 günlü yönetim kurulu toplantısında, SIT kararı sebebiyle yapılaşmaya imkan vermeyen kooperatif arazisinin yasalar uyarınca, Kırkareli'nde eşdeğer bir başka hazine arazisi ile takası için girişim yapılması kararı alınmıştır.

13 Şubat 1996 tarihinde yönetim kurulu toplanarak, SIT kararının kaldırılması ve mağduriyetin giderilmesi için bu konuda tecrübesi olan Av. İlker Ulaş'ın görevlendirilmesi yönünde karar almıştır.

Yapılan girişimler sonucu Kültür Bakanlığı tarafından SIT kararının yeniden değerlendirilmesi için oluşturulan komisyon, 05.05.1997 tarihinde yerinde incelemeler yaparak, 3 sayfalık olumsuz bir değerlendirme raporu hazırlamıştır.

8 Mayıs 1998 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeliklerine;

Aykut Ünsal, Eren Güvener, Aydın Kılıççı, İsmail Soykan, Kazım Kolcuoğlu, Ali Malik Gözübol, Hasan Çakalkurt, Gündüz Alpman, Cemal Köksal

seçilmişlerdir. Genel kurulda arazinin satış imkanlarının araştırılması yönünde yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

9 Ocak 1999 tarihinde gelen teklif üzerine Tikveşli Tarım İsletmeleri A.S. ile arazinin satışı ve kiralanması hususunda görüşmeler yapılmıştır. Yapılan pazarlık ile arazinin Tikveşli Tarım İsletmelerine 4.000.000.000.- TL yıllık bedel ile kiralanmasına karar verilmiştir. Tikveşli Tarım İsletmeleri tarafından arazinin satın alınması için getirilen 1.150.000 Dolar teklifi 2000 yılı genel kuruluna sunulmuş ve kabul edilmemiş, bu bedelle satılmaması yönünde genel kurul kararı çıkmıştır.

5 Ekim 2000 günlü karar ile mali yükümlülüklerini ihtarlara rağmen yerine getirmeyen 192 üye ihraç edilerek genel kurula sunulmuştur.

Yapılaşmaya imkan vermeyen SIT alanlarındaki arazilerin Devlet Sertifikasına dönüştürülmesi yönünde yeni bir yasanın yürürlüğe girmesi üzerine, Kültür Bakanlığına, genel kurulun verdiği yetki ile arazinin değeri kadar sertifika alınması için başvuru yapılması yoluna gidilmiştir.

Kırklareli valiliğince arazinin değer takdiri için komisyon oluşturulmuştur. Oluşturulan komisyon kooperatif arazisi için 6000 000.-TL/m 2 değer takdirinde bulunmuştur. Daha sonra Bakanlıkça kooperatif arazisinin değer takdiri yeniden yaptırılmış ve kooperatif arazisinin sertifikayı öngören yasa kapsamına girmediği görüsü bildirilmiştir.

Bakanlığın bu görüsü karşısında, yönetim kurulunca Bölge İdare Mahkemesinde bu kararın iptali için dava açılmış, Edirne Bölge İdare Mahkemesinde 2004/484 E sayı ile takip edilmektedir.

22 Mayıs 2000 tarihli genel kurulda, yönetim kurulu üyesi Hasan Çakalkurt yerine Adnan Ekşigil yönetim kuruluna dahil olmuştur.

Yönetim kurulu arazinin sertifikaya dönüştürülmesi yönünde mevcut yasadan yararlanabilmek için hukuk mücadelesini ve Bölge İdare mahkemesindeki davasını sürdürmektedir. Diğer yandan SIT alanı kapsamında yapılaşmanın imkanları için resmi girişimlerini de sürdürmüştür.

22 Mayıs 2004 tarihinde yapılan genel kurulda, yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklik olmuştur. Kazım Kolcuoğlu yerine Ercan Kaymaz seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu, kooperatif arazisinde doğal dokuyu bozmaksızın sinirli tesisleşme imkanları için girişimlerini sürdürmektedir. Bölge İdare Mahkemesinde, arazinin devlet sertifikasına dönüştürülmesi için devam eden davası da takip edilmektedir.